Kopienu projekti

Programma "Nāc un dari! Tu vari!"
(Latvija / 02.01.2015.)

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedza finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Finansiālu atbalstu saņēma Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

  • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
  • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
  • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
  • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
  • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
  • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķīra finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – EUR 700; maksimālā summa – EUR 7`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.

2013. un 2014. gadā ir atbalstītas 102 organizācijas, piešķirot to iecerēm katrā gadā teju EUR 225`000 apmērā. 2015. gadā - atbalsts līdzvērtīgā apjomā.

Svarīgi! 2015. gadā programmā "Nāc un dari! Tu vari!" projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies.

Aplūkojiet programmas rezultātus infografikā.

Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2015
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2014
Programmas "Nāc un dari! Tu vari!" atbalstītie projekti, 2013

Atbalsts lauksaimniecības attīstībai Gvatemalā
(Solola reģions, Gvatemala / 02.01.2014.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, ieviešot programmu Centrālamerikā, maiju kopienā Solola reģionā Gvatemalā.

Iezemiešu kopienas visā Centrālamerikā jau vēsturiski ir bijuši institucionāla atstumšanas procesa upuri. Gvatemalā maiju kopienās ļoti liela daļa ir nereģistrēti lauksaimnieki un 60% no tiem iztikas līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Statistika rāda, ka Gvatemalā 7 no 10 iezemiešu kopienu pārstāvjiem dzīvo nabadzībā. Nelīdzenā zeme un nepieejamie ceļi jau ilgstoši pastiprina vietējo iedzīvotāju atstumtību.

Agrorūpniecības attīstības programma paredzēta 300 mazajiem lauksaimniekiem 34 maiju kopienās Solola reģionā. Tās mērķis ir paplašināt lauksaimniecības un biznesa metodes, lai nodrošinātu labāku rezultātu, kvalitatīvākus un konkurētspējīgākus produktus, kā arī palīdzēt reģistrēt lielu daļu no reģiona mazajiem lauksaimniekiem. Programmas ietvaros norisināsies vairākas darbnīcas, apmācības un apaļie galdi ar iesaistītajām pusēm, lai veicinātu pāreju no neformālām un atkarīgām saimniecībām uz ilgtspējīgu, sadarboties spējīgu uzņēmējdarbību.

Atbalsts līderības programmai atkritumu pārstrādes jomā Peru
(Lima, Peru / 02.01.2014.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Ciudad Saludable ieviešot programmu Peru galvaspilsētā Limā.

Dienvidamerikā ir aptuveni 4 miljoni cilvēku, kas pārstrādā atkritumus (viņus parasti sauc par „atkritumu vācējiem”) un 86% no viņiem dzīvo galējā nabadzībā. Atkritumi ir nozīmīgs ekonomiskais sektors tirgū, kas nes ienākumus no lielām kompānijām, taču tikai aptuveni 10% no atkritumu pārstrādātājiem ir formāli reģistrēta uzņēmējdarbība, kas tiem ļauj gūt labumu no esošās sociālā nodrošinājuma sistēmas, jo viņi ir konkurētspējīgi papīra, plastmasas vai stikla pārstrādes tirgū. Papildus ekonomikai atkritumi ir liela vides un veselības problēma, jo tie bieži vien tiek nepareizi apstrādāti un vidē nonāk ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums.

Līderības programma atkritumu pārstrādes jomā palīdzēs attīstīt līderības spēju tūkstošiem atkritumu vācēju Peru. Atkritumu pārstrādātāji saņems atbalstu mikrouzņēmumu, kooperatīvu un organizāciju veidošanā, lai tie varētu uzlabot atkritumu pārstrādi un piekļūt tirgiem, ar kuru palīdzību var palielināt savus ienākumus. Programmas dalībnieki saņems nepieciešamo apmācību par atkritumu pārstrādes uzņēmējdarbības attīstību, strādnieku organizēšanu, veselību un drošību, kā arī sabiedrības iesaistīšanu atkritumu pārstrādes kultūras popularizēšanā. Papildus tam tiks strādāts pie stratēģijām tādas likumdošanas izveidē, kas dos labumu vairāk nekā 100000 atkritumu vācēju un pārstrādātāju.

Atbalsts lauksaimnieku kopienām Gvinejā - Bisavā, Āfrikā
(Gvineja-Bisava / 14.05.2015.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka trīs gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar ANO Attīstības programmu un Nacionālo Lauksaimniecības ražotāju asociāciju ievieš programmu Gvinejas – Bisavas Republikā - Bafatas un Gabu reģionā, kā arī Suzana apgabalā.

Gvineja - Bisava ir valsts Rietumāfrikā (bijusī Portugāles kolonija, neatkarību ieguva 1973. gadā). Salīdzinoši - tās platība atbilst 55% Latvijas teritorijas, to apdzīvo 1,7 miljoni iedzīvotāju. Pašlaik šīs Āfrikas valsts nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju veido vien 6% no Latvijas rādītāja, un tieši lauksaimnieku kopienas ir visnabadzīgākās. Šo kopienu pārstāvji nevar pilnā mērā izmantot savas sociālās un politiskās tiesības, viņi nevar piekļūt valdības pakalpojumiem; dzīvo ļoti ierobežotos apstākļos un nespēj uzturēt labu dzīves kvalitāti.

Programmas mērķis ir padarīt efektīvāku laukkopību rīsu, Indijas riekstu, un sīpolu audzētāju saimniecībās, kā arī mazināt tirgus barjeras mazajiem lauksaimniekiem, dodot iespēju nabadzīgākajām lauku saimniecībām attīstīt ražošanu un palīdzēt izveidot saražoto produktu noieta struktūras. Tas ļauj šiem lauksaimniekiem labāk izmantot tirgus iespējas un palielināt ienākumus savai iztikai.

Šī programma uzlabos investīciju atdevi 3000 saimniecībām, uzlabojot produktivitāti un saražoto produktu kvalitāti, nodrošinot tehnisko palīdzību un ieviešot finanšu mehānismus, kas atbalsta ieguldījumus ražošanā ar pievienoto vērtību. Programmas aktivitātes iekļaus: apmācību, ražošanas un apstrādes vietu izveidi, atbalsta sniegšanu sadarbības veidošanā ar finanšu institūcijām, sadarbības veidošanu ražošanas sektora atbalstam nacionālā līmenī.

Pirmajā projekta - 2014. - darbības gadā, neskatoties uz būtiskām politiskām pārmaiņām un valsts pārvaldes struktūru veidošanos, ir veiktas vairākas aktivitātes, lai nodrošinātu ar sālsūdeni piesārņoto rīsu lauku attīrīšanu, veiktu mazo lauksaimnieku apmācību par saimniecības dažādošanu, ražas palielināšanu un apūdeņošanas sistēmām. Izveidojusies cieša sadarbība ar lauku sieviešu organizāciju federāciju APALCOF.

Skolas ķieģeļu cepļos dzīvojošiem bērniem Nepālā
(Nepāla / 14.05.2015.)

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds sāk divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienās Katmandu ielejā.

Projekta mērķis ir nodrošināt pamata izglītību vismaz 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā piecos ķieģeļu cepļos, īstenojot alternatīvas izglītības programmas – kā tiltu starp ķieģeļu ražošanas sezonu un oficiālo skolas mācību gadu. Bērniem nodrošina skolas transportu, mācību materiālus un citu nepieciešamo mācībām.

Pamata izglītība iegūšana ķieģeļu cepļu strādnieku bērniem rada nākotnes izaugsmes iespējas izglītības, ekonomikas un sociālajā aspektā, lai turpmāk viņi varētu izvēlēties labākus dzīves apstākļus.

Līdz ar Nepālas iedzīvotāju skaita pieaugumu un valsts urbanizāciju, celtniecība ir kļuvusi par Nepālas trešo lielāko ekonomikas sektoru, kas turpina augt. Augstais pieprasījums pēc celtniecības materiāliem ir veicinājis ķieģeļu cepļu veidošanos un nepieciešamību pēc lēta darbaspēka.

Lai arī darba apstākļi cepļos ir smagi, tie tomēr dod darbu tūkstošiem mazkvalificētu strādnieku. Ķieģeļu gatavošanas sezonā no septembra līdz maijam strādnieku ģimenes kopā ar bērniem pārceļas dzīvot uz ķieģeļu cepļiem. No 175 000 cepļu strādniekiem aptuveni 35% ir skolas vecuma bērni un jaunieši, kuri strādā ne pārāk labos un drošos apstākļos, kā arī strādājot iztikas dēļ pienācīgi neapmeklē skolu.

2015. gada aprīlī Nepālu, tai skaitā Katmandu ieleju, skāra postoša zemestrīce. Mūsu sadarbības partneris Global Fairness Initative apzina notikušās zemestrīces sekas projekta ieviešanas vietās. Pašlaik daļa projekta aktivitāšu ir pārtrauktas. Un tā vietā gādāts par dzīvošanai un mācībām drošu mājokļu un skolu ātru izveidi, lai nepālieši no pagaidu patvērumiem varētu atgriezties mājās pirms sākusies ilggadējā lietus sezona. Tad atjaunosies izglītības projekta īstenošana pilnā apmērā.

Kopienu filantropijas attīstības programma 2012 - 2017
(Latvija /
Talsu novada fonds
Valmieras novada fonds
/ 01.02.2012.)

Mērķis – nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā/Baltijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām reģionos.

Programmas ietvaros kā mācību bāzes un konsultanti iedzīvotāju forumu norisei un jaunu kopienu fondu izveidei darbojas Valmieras novada fonds un Talsu novada fonds; sniedz finansiālu atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un attīstībai uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; sniedz finansiālu atbalstu jaunu kopienu fondu izveidei Latvijā uz īpašiem noteikumiem konkursa kārtībā; attīstīta kopienu fondu savstarpējo un starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu Baltijas līmenī, kā arī tiek dota iespēja paplašināt redzesloku un zināšanas gan Rietumos, gan Austrumos; īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes un prasmju veicināšanai filantropijas jomā.

Programmas īstenošanā Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Kopienu fondu kustību. Tā apvieno Latvijas kopienu fondus, lai veicinātu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību sava novada attīstībā. Kopienu fondu kustība ir nacionālais kompetenču centrs kopienu filantropijas jomā. 

 
 

 

Atbalsts sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” darbībai Rīgā un tās nodaļās 11 Latvijas reģionos 2011/2013
(Rīga / 01.08.2011.)

Projekta mērķi - izveidot plašāku sadarbību ar "Aspazija" reģionālajām nodaļām, nodrošināt personu ar invaliditāti salona "Saulgrieze" Rīgas Centrāltirgū sekmīgu darbību un paplašināt "Aspazija" Rīgas nodaļas aktivitātes.