An authentic Japanese kimono performance “The Magical Kimono”. 14.09.2015.